తానొక జ్వరమానిని

పుట్టి గిరిధర్‌
94949 62080

అతనిలో వేడి వంద దాటినప్పుడు
ఆమెలో ఆందోళన కూడా వంద దాటుతుంది
ఆమె తన చల్లని మునివేళ్ళతో
అతని వేడినంతా పీల్చుకుంటుంది
అతను మత్తుగా నిదురపోతుంటే
ఆమె కళ్ళు పహారా కాస్తుంటాయి
అతను బాధతో కలవరిస్తుంటే
ఆమె తల్లిలా తల్లడిల్లిపోతుంది
అతనికి మెలకువ రాగానే
అమ్మలా అక్కున చేర్చుకుంటుంది
ఎప్పుడేం చెయ్యాలో చేస్తూనే
జ్వరమానినిలా నిరంతరం పరీక్షిస్తుంది
చేదు మందుబిళ్ళలే కాదు;
ముద్దుబిళ్ళలనూ మురిపెంగా ఇస్తుంది!

తన ముందున్న తన ప్రాణాన్ని చూస్తూ
గుండెలో గూడు కట్టుకున్న దు:ఖాన్ని
కళ్ళలోనుంచి జారవిడుస్తుంది
తగ్గేదాక అతన్ని అంటిపెట్టుకుని
ఊపిరి నింపి మనిషిని చేస్తుంది
తనలోని ప్రతి అణువునూ
అతని సేవకై అర్పించుకుంటుంది
తన ప్రాణదీపం వెలుగుకోసం
తాను చమురులా కాలిపోతుంది
ప్రకృతిలా తన ఒడిలో చేర్చుకొని
అతనిని కంటిరెప్పలా కాపాడుతూ
జ్వరానికే జ్వరం పుట్టించి
పారిపోయేంత వరకు తపస్సు చేస్తుంది!

ఒక్కక్షణం
అతని స్థానంలో తానే ఉంటే
ఆమె స్థానంలో అతను ఉండి
చెయ్యాల్సినవేవీ చెయ్యకపోయినా
కనీసం మనిషిగా గుర్తిస్తే చాలని
ఆమె మనసు ఎప్పుడూ కోరుకుంటుంది
ఒకరినొకరు మరిచిపోయి
వేన్నీళ్లకు చన్నీళ్లు తోడైనట్లు
ఇద్దరూ ఏకమయ్యేది ఎప్పుడో అని
ఆమె మనసు పరిపరివిధాలుగా వాపోతుంది!