కలనేత చీర

కవిత

- వైష్ణవి శ్రీ - 8074210263

పుట్టుక నా చేతిలో లేదు
మరణమూ నా చేతిలో లేదు
పుట్టుక అమ్మ పొత్తిళ్ళకెరుక
చావు నన్నెప్పుడూ
తన గుప్పెట్లోనే బంధించుకుంటుంది తెలివిగా
ప్రతిరోజూ ఉషోదయ.. మధ్యాహ్న ..
సాయంత్ర..రాత్రి సమయాలకు
తెలియకుండానే 24 గంటల గడియారమౌతాను
అవిశ్రాంత సమయాలు కొన్ని నన్ను ఓదార్చుతుంటాయి
కొన్ని విశ్రాంత సమయాలు తెలివిగా నన్ను దాటేస్తుంటాయి
గతమో వర్తమానమో ..గాయపడిన దేహం నుండి పొలుసులు పొలుసులుగా రాలిపడుతుంటుంది
ఎంత రాలినా విసుక్కోని దేహం
కొత్త ఆశల ఊపిర్లను నింపుకుంటూ
ఉజ్వల భవిష్యత్తుకి ఆహ్వానం పలుకుతుంటుంది

తిరిగి ఆశల సముద్రంలో మునిగిపోతుంటాను
ఏరోజుకారోజు కొత్తగా కనిపిస్తుంది
మరిన్ని మధురానుభూతులను మూటకట్టుకోమంటూ...

జీవితమెంత మధురమనీ...
చావుపుట్టుకల కలనేత చీరను
మరణశయ్యపై సింగారించుకుంటూ...