వెతకాలి..

- వైష్ణవిశ్రీ - 8074210263

బంధాలను ముదిమివయసు ముడుతల్లో వెతకాలి!

అందాలను శిల్పిచేతి గీతల్లో వెతకాలి!!

మంచితనమె మరుగునపడి మనిషి మాయమౌతుంటె!

మానవతను కవుల కవనరాతల్లో వెతకాలి!!

రెక్కలొచ్చి పక్షులన్ని గూడునొదిలి పోతుంటె!

మమతకొరకు తల్లిగుండె కోతల్లో వెతకాలి!!

 

త్యాగధనుల గాధలన్ని మరుగునపడి మూగబోతె!

విలువలున్న చదువుచెట్టు పూతల్లో వెతకాలి!!

మమతలున్న మనసుకొరకు నిరీక్షించు వైష్ణవీ

అంతరంగమందు ఆత్మ గీతల్లో వెతకాలి!!