మరికొన్ని ... నిజాలు

సునీత గంగవరపు
9494084576


కొన్ని పువ్వులు
చీకటి నిట్టూర్పులపై
ఆశలరేఖలై విరుస్తాయి
కొన్ని నవ్వులు
నిస్సార ఘడియల్లో
సుస్వర గీతాలు
వినిపిస్తాయి
కొన్ని కలలు
కాలాన్ని మరిపించి
నిశ్శబ్ద రాత్రులను
మేల్కొల్పుతాయి
కొన్ని అక్షరాలు
పదాల పొందికలై
అంతరంగ ఆర్ధ్రతను
ఆవిష్కరిస్తాయి
కొన్ని జ్ఞాపకాలు..
అనుభూతుల మధురిమను
అనుక్షణం పంచుతూ..
తుది శ్వాస వరకూ
తోడుంటాయి