వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన...

బెట్రాండ్‌ రస్సెల్‌

మానవుడి విజ్ఞానాన్ని పెంచి సంస్క ృతినిచ్చి, అతని శక్తి సామర్థ్యాలు వీలయినంతగా అభివృద్ధి చెందేందుకు దోహదపడటం విద్య లక్ష్యం. వ్యక్తి దృక్పధాన్నుంచి కాక సామాజిక దృక్పధాన్నుంచి విద్య ప్రయోజనాన్ని గురించి ఆలోచించాలి. ఉత్తమ పౌరుల్ని తయారు చేయటమే విద్య పరమార్థం