అ 'సహనం'

కవిత

- రాధేయ - 8247523474

మాకు చినుకు అపురూపం

నీళ్ళంటే ఒక అద్భుతం

 

కనికరం లేని కారు మబ్బులు

కళ్ళను తప్ప నేలను తడపలేవు

అదును, పదును ఎరుగని నిస్సహాయులం.

మబ్బులు చూసి ఆశపడితే

పొలంలో పోసిన విత్తనాలన్నీ

చీమల పాలే..

ఎడారి సేద్యంలో తడారిన గొంతులు

ప్రక తి ద్వేషం, పాలకుల మోసం వెరసి

మా 'అనంత' బీడు రైతుల వల్లకాడు

అయిదు వందలేళ్లుగా రాయల నాటి వైభవాన్ని

నెమరేసుకుంటూ,

రాగిముద్దకు, జొన్నరొట్టెకు

మొగం వాచినా  దిగుల్లేదు కానీ

 

కుందేళ్లు వేటకుక్కల్ని తరిమిన పౌరుషాన్ని

నెమరేసుకుంటూ

మీసాలకు సంపంగి నూనె

రాసుకుంటూ,

రాయలసీమ వాసులమని గర్వపడుతూనే ఉన్నాం

'అనంత ' ఆశాజీవులమని మురిసి పోతూనే ఉన్నాం

 

ఈ మురిపెం,ఈ గర్వం తెగబడే రోజులొస్తున్నాయ్‌.

చరిత్ర పుటల్లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలయ్యే

రోజులొస్తున్నాయ్‌.