పాపం పిల్లి

- విజయ్‌ కోగంటి
8309596606

బొద్దుగా
చారతో
చాలా సార్లు
అది అక్కడే తిరిగి పోయింది

ఆ చుట్టు పక్క దొరికే
బొద్దింకల్నీ ఎుకల్నీ
ఆనందంగా దొరకపుచ్చుకు
చప్పరించింది కూడా

ఈ మధ్యనే ఇక్కడ
ఏడాది కోసారి కదిలే చక్రా మధ్య
చేరి చూసింది
చ్లటి నీడ
మళ్ళీ వుత్సవానికి కదా కదిలేదన్న భరోసా
ఇక ప్లిు  ఇక్కడే  తిరిగి పెరుగుతారన్న ఆశ
అదిలించి తోలేవారే లేకపోడంతో-
పిల్లి కాపురం వేదిక మీద
చదురుగా కుదురుకుంది

ఇంతలోనే
నిువెత్తు రథం -
భక్తు నమ్మకాను నడిపించే రథం
కోరికను ఏడేర్చే రథం
రాత్రికి రాత్రే
హఠాత్తుగా అంత నిప్పంటుకుని
తగబడుతుందనుకోలేదు

పరిగెత్తలేని దాని ప్లిు,
అది ఎప్పటినించో కన్నేసిన
మూ కట్టిన పిచ్చిక ప్లి గూడు
నిువునా కాలి మసై పోతాయనుకోలేదు

మర్నాటి పొద్దున రంగు రంగు జండా వాళ్ళంతా
వచ్చి పోట్లాడుకోవడం చూస్తోంది కానీ
ఎవరు తగపెట్టారో
ఎందుకు తగ పెట్టారో  తెలీదు
అరిష్టం పట్టిందని కొందరూ
దేముడు చూస్తూ వూరుకోడని
కొందరూ అంటున్నా
దానికర్ధం కావడం లేదు కూడా
మనిషంత తెలివి లేనిది కదా

ఇంకా కనపడని ప్లి కోసమే
వెతుకుతూ అరుస్తూ
తిరుగుతోంది పిచ్చి పిల్లి
అవును
పాపం బొత్తిగా రాజకీయం తెలియని
బొద్దుగా వున్న చార పిచ్చి పిల్లి!