భావమొక్కటే

కవిత

- అమూల్యాచందు -9059824800

న్ని రణగొణ ధ్వనులు చెవుల్ని బద్దలు కొడుతున్నా

అవి నన్నంటుకోవడం లేదు...

ఎన్ని శబ్ధాలు నాలో ప్రవహించాలనుకుంటున్నా

ఇనుప కచ్ఛడాలేవో నాలోకి రానివ్వడం లేదు...

పరధ్యానాన్నంతా పోగేసుకుని చేతుల్లోకి చేరిన

టీ తాగుతున్నాను...

చాలా తెలివిగలది కదా ఆ కప్పు

నెమ్మదిగా నా నిశ్శబ్ధాన్ని తాగుతోంది...

నా పెదాలను తాకిన పంచదార

ఎప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకుందో గమనించనేలేదు...

ఉన్నట్టుండి నా నాలుక చేదుకు

బానిసైపోయింది...

నా నిర్జీవ ముద్దులకు కప్పు కూడా

ముడుచుకుపోయింది...

చప్పరింతల మధ్య ఎన్నో ప్రశ్నల్ని

గొంతులో ఘాటుగా ఒంపుతోంది...

తన ఒంటి చివర్లను నిమిరే వేళ్ల కన్నీళ్లు

చదివిందేమో...

అప్పటి వరకూ సెగలు, పొగలు కక్కిన

టీ చప్పున చల్లారిపోయింది....

బుగ్గ మీద ఆరిన కన్నీటి చార...

కప్పు అడుగున ఎండిపోయిన టీ చుక్క చార...

భాషలు వేరైనా...భావాలొక్కటే