మహాపస్థ్రానంలో ధగ ధగలు ... నిగ నిగలు...

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prasthan/public_html/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1243 of /home/prasthan/public_html/includes/bootstrap.inc).

శ్రీశ్రీ ప్రయోగించిన అనేక పదాలకు, పద బంధాలకున్న నైఘంటికార్థాలను వివరిస్తూనే, కవి  నిర్దేశిస్తున్న నిర్దిష్ట అర్థాలను కూడా ద్వానాశాస్త్రిఈ గంథ్రంలో వివరించారు.

డా || ద్వా.నా.శాస్త్రి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
38
ప్రతులకు: 
8500121990