ధన శ్వాసలో మరణం...!

ఝాన్సీ కె.వి.కుమారి
9010823014


గడిచిన కాలమంతా
నువ్వు నడిచి వచ్చిన
పంట పొలాలన్నీ
దేశానికి అన్నం ముద్దలయ్యాయి...
ఆరుగాలాల పంటలతో
సస్యశ్యామల ధరణి
రైతు గుండెలో
సంతృప్తి రాగాలు మీటింది...
కానీ... ఎక్కడో
మనిషి కన్ను కుట్టింది
కాలం కన్నెర్రజేసింది
పంట పొలాలన్నీ
ధన రత్న గర్భాలుగా
దర్శనమిచ్చాయి
రైతన్న మెడను
ఉరితాడై కౌగిలించాయి...
మట్టిని అన్నం మెతుకులుగా మలిచి
దేశం నోటికి అందించిన రైతు
పంచభూతాల కుట్రకు బలై
నింగికీ నేలకూ మధ్య
సిలువలో వేళ్లాడుతున్నాడు...
పంట పొలాల్లో
ఇక మలకెత్తేది... మరణమే..!
ఇది మరణం మొలకెత్తే కాలం..!
పునరుద్ధానం లేని మరణం..!!
రైతులు, పంటలు, పొలాలు
ఇక శిథిల నాగరికతల
జాబితాలో మిగిలే జ్ఞాపకాలు..!


మనిషి ఇప్పుడు

ధనాన్ని శ్వాసిస్తున్నాడు

మనిషి దేహంలో

ఇప్పుడు ప్రవహించేది

రక్తం కాదు... ధనం..!ధన శ్వాసలో రగిలి, మలిగి, మరిగి..

మునిగిన మనిషి

అందులోనే కరిగిపోతాడా..?

కనుమరుగై పోతాడా..?