వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన...

ఎ.పి.జె. అబ్దుల్‌ కలాం

నేను తమిళంలో చదివాను. మనం మాతృభాషను నేర్చుకోవాలి. బాగా పుస్తకాలు చదవాలి. స్థానిక భాషల్లో చదువు బోధించడానికి ఉపాధ్యాయులకిచ్చే శిక్షణమీద మనం దృష్టి సారించాలి.