నేలా-అతనూ-ఓ కలా

సి.హెచ్‌.వి.బృందావనరావు
9963399189


అతనిది అనంతమైన కల
దినదినమూ అదే కలను వండుకుంటూ
మోరలెత్తి - కనిపించని వరదాత కోసం
ఆకాశం వైపు చూస్తూనే ఉంటాడు
నేలను ప్రేమగా - జాలిగా
నిమురుతూ తడుముతూ
ధరాగర్భంలో కాసిని ఆశలను నిక్షేపించుకొని
ఒక దయామేఘపు శకలం కోసం
ఎదురెదుర్లు చూస్తూనే ఉంటాడు
ఒక ఆకుపచ్చని దుప్పటి వచ్చి
తన మీదా, తన కుటుంబం మీదా
వాలి పోతుందనే దివాస్వప్నంలో
తిరుగుళ్ళు పడుతూనే ఉంటాడు
ఆ భూమీ - ఆ తూటా
తరాల నుండీ తనతో సహజీవనం చేసే
ఆ ఆకుపచ్చని పాటా
అతని మూతపడని కన్నులకు
ఒక తడి యవనికను అద్దుతూనే ఉంటాయి
చివరాఖరుకు చివికి, శిధిలమై
ఏ ఆశనూ వాగ్దానం చేయకుండానే
ఆ కల భగ్నమై, భుగ్నమై
చిట్లిపోతుంది
అతనో శోక ఘోషగా నిర్జీవమవడం
ఏ చట్టానికీ పట్టదు
సభలన్నీ మిఠాయీలను
పంచుకుంటూనే ఉంటాయి