చేనుగట్టు పియానో కవిత్వం


కవిత్వానికి వస్తే నాకో చూపుంది. దానికెంత స్పష్టత ఉందో చెప్పలేను కాని... చూడాల్సిందేదో చెప్పగలను. రాయాల్సిందేదో రాసే తీరుతాను. ఒకరి ప్రాపకం కోసం కాదు అది నా జీవన వ్యాపకం కాబట్టి.

    - ప్రసాదమూర్తి


 

ప్రసాదమూర్తి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
143
ప్రతులకు: 
8499866699