ప్రేమ విలాసం (ఖండ కావ్యం) (ూససతీవరర శీట కూశీఙవ)

నాగేశ్వరరావు గారు ''ప్రేమ విలాసం'' పేరుతో చక్కని ఖండ కవితా సంపుటిని వెలువరించి పద్యానికి ప్రేమాభిషేకం చేశారు. సమకాలీన సామాజిక విషయాలను చక్కగా పద్యాల్లో రాసి, చిక్కని కవిత్వాన్ని మనకందించారు.

- బీరం సుందరరావు
 

కొణతం నాగేశ్వరరావు
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
128
ప్రతులకు: 
9985144963