చారాణా కథలు

'చారాణా'  నుండి ''కదిలిన రైలు'' వరకు పన్నెండు కథల్లోనూ తన చుట్టుప్రక్కల, సమాజంలో జరుగుతున్న, తాను స్వయంగా చూసిన, చూస్తున్న అంశాలనే కథాంశాలుగా ఎంచుకున్నారు. కథల ముగింపు ఇవ్వడంలోనే అసలు వహీద్‌ గారి ప్రాపంచిక దృక్పథం ఏమిటో మనకు తెలిసివస్తుంది.

-  కె. ఆనందాచారి


 

వహీద్‌ఖాన్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
95
ప్రతులకు: 
9441946909