ఎనిమిదో రంగు కవిత్వం


విశాల సామాజిక చట్రంలో నిలబడి కవిత్వాన్ని పవిత్రతల్ని తుడిచేసే చీపురుగా, చీకటిని తరిమే ట్యూబ్లైట్‌లో నిలుపు తున్నాడు. అందుకే ఇతను రాసిన కవిత్వం విలువైనది, ప్రయోజనకరమైనది. పసివాడితనంతో కూడుకున్న ఈ మానసిక ఉత్పత్తి పాఠకుల మానసిక అవసరాలను పరిపూర్తి చేయగలిగిన స్థాయిది.

- జీ. లక్ష్మీనరసయ్య


 

అనిల్‌ డ్యాని
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
80
ప్రతులకు: 
9392971359