నానీ వీచికలు

నారాయణ రెడ్డి మొన్నటిదాకా కవి కాదు. ఒక్క గ్రంథమూ రాయలేదు. ఇదే ఆయన తొలి సంపుటి. తొలి సంపుటే కాని తొలకరి సంపుటి కాదు. పరిణత మనస్కత లోంచి వెలువడిన అనుభవ రత్నాలీ నానీలు. దేనిని ముట్టుకున్నా కవితాత్మకత, దేశీయత, వ్యక్తీకరణ పారీణత ముప్పేటలుగా ద్యోతకమౌతాయి.

- డా|| ఎన్‌. గోపి

 

మాయకుంట్ల నారాయణ రెడ్డి
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
80
ప్రతులకు: 
9989686603