తరంగ ధ్వానాలు ప్రగతిశీల పద్యాలు

నేటికీ వేమన పద్యాలు మెరుపు తీగల్లా మిరుమిట్లు గొలుపుతూ మూఢ విశ్వాసాలతో అంధకార బంధురమౌతున్న సమాజాన్ని కాంతిమంతం చేస్తున్నాయి. ఆయన మార్గంలో ఎందరో పద్యాలు రాసి చరితార్థులయ్యారు. అదేరీతిలో ప్రయత్నించి సమాజాన్ని చైతన్యవంతం చేయాలనే కోరికతో నేటి పరిస్థితులపై నాకుగల అవగాహనతో ఈ పద్యాలు రాశాను.

- గార రంగనాథం

 

గార రంగనాథం
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
32
ప్రతులకు: 
9885758123