సామాన్యుని సాక్షాత్కారం....కవితలు

తన అనుభూతుల ఆస్తుల పంపిణీకి పూనుకుని సహృదయ మిత్రుల, సుపుత్రుల, పవిత్రుల బృందం ఒక్కసారి విని ఆనందించటం కోసం బాబూరావు గారు యీ సంపుటిని వేస్తున్నాడు.

- ఆచార్య చందు సుబ్బారావు

 

డా|| కె. బాబూరావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
111
ప్రతులకు: 
9849858524