సాహితీ సుగంధం

సుబ్బారావు గారి ఈ వ్యాసాలు సులభశైలిలో వున్నాయి. అభ్యుదయ దృష్టిని ప్రసరిస్తున్నాయి. సామాజిక హితంగా సమాచార సహితంగా వుండటం ఒక ప్రత్యేకత. ఈ వ్యాసాల ద్వారా పలువురి సాహితీవేత్తలతో పరిచయమేర్పడుతుంది. ఈ వ్యాసాలు కొన్ని కవిత్వం, కథలు, నవలలను పాఠకులకు చేరువ చేస్తున్నాయి.

- పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ

 

డా|| పి.వి. సుబ్బారావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
144
ప్రతులకు: 
9849177594