మీ'ఢీ'యా సినిమా టీ.వీ.

బాలకోటయ్య పుస్తకం మన చేతుల్లోకి వచ్చి వాలింది. మీఢియాకు సంబంధించి చెప్పవలసిన విషయాలన్నింటికీ ఇది ఫుల్‌స్టాఫ్‌ కాకపోవచ్చు. ఇది కామానే కావచ్చు. కానీ, ఒక అరగంటసేపు ఈ పుస్తకం ముందు తలవంచితే జీవితకాలం మనుషులుగా చలనంలో ఉంటాం. మనలో ఉన్న కొన్ని బలహీనతలను గుర్తిస్తాం. వాటిని వదులుకొనే బలాన్ని పొందుతాం.

-  ఆచార్య మేడిపల్లి రవికుమార్‌

 

చొప్పర బాలకోటయ్య
వెల: 
రూ 75
పేజీలు: 
135
ప్రతులకు: 
9441996119