ప్రత్యామ్నాయ చరిత్ర దళితుల సామాజిక సాంస్క ృతిక చరిత్ర

ఈ పుస్తకం దళితులు ఈ దేశ నిర్మాతలుగా, ఈ సంస్క ృతీ నిర్మాతలుగా తమను తాము నిలబెట్టుకోవడానికి, నిరూపించుకోవడానికి ప్రామాణిక గ్రంథం అవుతుంది. ఈ గ్రంథ రచన కోసం అనేక గ్రంథాలు పరిశోధించడం జరిగింది. ప్రతి విషయాన్ని ప్రామాణిక గ్రంథాల నుంచే ఇందులో ఉదాహరణ ఇచ్చాను.  

- డా|| కత్తి పద్మారావు

 

డా|| కత్తి పద్మారావు
వెల: 
రూ 250
పేజీలు: 
255
ప్రతులకు: 
9849741695