సౌందర్య సుగంధాలు పద్యోక్తి - నీతిశతకం - పద్యసూక్తి - పద్యకథ

ప్రసాదరావు గారు కవిత్వం, పాండిత్యం మీదకంటే ప్రతిభ మీద ఎక్కువ ఆధార పడి ఉంటుందని నమ్మే వ్యక్తి. అందుకనే ఆయనకున్న లోకజ్ఞానం, పరిశీలనాశక్తి, రచనాసక్తి చాలామందికి లేదని ధైర్యంగ చెప్పవచ్చు. జన్మాంతర సంస్కారం సుమ పరిమళాల కవితల నందించడానికి మన ప్రసాదరావు గారికి శక్తినిచ్చింది. ఆ శక్తితో సాహిత్య వ్యవసాయం చేస్తూ చక్కని కవితల పంటను పండిస్తున్నారు.

- డా. బులుసు వేంకట సత్యనారాయణమూర్తి

బండి ప్రసాదరావు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
104