అనంతపురం సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో గిరిజన సంస్క ృతిపై సభ

అనంతపురం సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో గిరిజన సంస్క ృతిపై మే 28న జరిగిన సభలో ప్రసంగిస్తున్న పి. రమేష్‌ నారాయణ. చిత్రంలో పి. కుమారస్వామి తదితరులు.