గుంటూరులో వేదన ` నివేదన’ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న శాసనమండలి పూర్వ సభ్యు కె.ఎస్‌. క్ష్మణరావు

గుంటూరులో ఫిబ్రవరి 19న జిల్లా పరిషత్‌ సమావేశ మందిరంలో గుంటూరు జిల్లా రచయిత సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఎన్‌.వి. సత్యనారాయణ (నానా) రాసిన ‘వేదన ` నివేదన’ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న శాసనమండలి పూర్వ సభ్యు కె.ఎస్‌. క్ష్మణరావు. చిత్రంలో సోమేపల్లి వెంకటసుబ్బయ్య, ఎస్‌.ఎం. సుభానీ తదితయి