విశాఖ పౌరగ్రంథాలయంలో ఏప్రిల్‌ 14న జరిగిన అడపా రామకృష్ణ పుస్తకం

విశాఖ పౌరగ్రంథాలయంలో ఏప్రిల్‌ 14న జరిగిన అడపా రామకృష్ణ పుస్తకం 'సాహితీ ఉద్యమంలో కరదీపికలు' ఆవిష్కరణ సభ. చిత్రంలో సాహితీ కిరణం సంపాదకులు పొత్తూరి సుబ్బారావు, ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు, ఇమ్మిడిశెట్టి చక్రపాణి, శిరేల సన్యాసిరావు, మాధవీ సనారా, రంగబాబు, రాయవరపు సరస్వతి ఉన్నారు.