కవిత - నిష్క్రమించిన సూర్యుడు ? - ఎస్‌.రామక ష్ణ

      8985087408సూరీడుమబ్బుల దుప్పటి తెరిచే లోపేతొలిపొద్దైవెలుగు పూలు పూయించిరాత్రి వెన్నెలలాతిరిగి వచ్చేవాడుమట్టి వాసనై ...ఎందుకోఆవేళ చీకట్లుభారంగా ఒళ్ళు విరుచుకుంటున్నాయిఇంకా తెల్లవారలేదన్నట్టు ...దేశమంతా గాఢ నిద్రలోరాత్రి తాగిన మత్తుదిగలేదన్నట్టు ...బహుశాదళారుల, దగాకోరులదశావతారాల్నితన ఒంటరి దేహంపై మోసిఅలసిపోయాడేమోపాపం సూరీడునిష్క్రమించాడు ...ఉన్నంత కాలంతన వెలుగుకు గుర్తింపు లేదుఅందుకేఈ నేల మట్టి వాసన కోల్పోయింది ....ఇంక మిగిలింది ఆకలి చావులేఎక్కడోకాలుతున్న దేహం వాసనఈ దేశంతగలబడుతోంది కాబోలు .....అక్కడఆకాశం అంచున నిలిచినఆ దేహమేఈ దేశపు ధ్రువతార ......