ఒంటరిగా...

లోసారి సుధాకర్‌
9949946991


భయం భయం నాలో
చీకటి భయపెడుతుంది
జాబిలి లేని రాత్రిలా
నల్లగా ఈ రేయి
బయట శీతల రేఖమీద
మంచుకురుస్తున్న నిశ్శబ్ధం
గుండెల్లో వణుకు
చెలి చేసిన గాయంలా
ఋతువులెన్ని మారినా
కాలచక్రం పరుగు ఆగలేదు
మల్లెలు కురిసిన
యవ్వన క్షణాలు మాసి పోలేదు
ఆమె మరలిరాని వసంతం
ఇక ఈ విశాల శూన్యంలో
ఒంటరితనమొక్కటే
నా చిరనేస్తం.