చీకటిలాంటి బాధ

కవిత
- హరి8978439551


నిన్ను వెక్కివెక్కి ఏడ్చే
ఒంటరిసముద్రాన్ని చేస్తుంది
ఖాళీ ఖాళీ పేజీలలో
జారుతున్న లోయలాగా
సులువుగా నీలో నిండిపోతుంది
అక్కరలేదన్నా విడిచిపెట్టకుండా
నిన్ను ఉచితంగా హత్తుకుంటుంది

ఎవరో ఏదో చేయాల్సిన పని లేదు
ఓ సన్నని మాట
నీలో బాధై పేలితే చాలు
ఏదో పెద్ద రహస్యాన్ని
నీలో దాచుకొని
కురవని మేఘంలా
బరువు మోయాల్సిన పనిలేదు
నిన్ను కుప్పపెట్టడానికి
ఓ ఇరుకైన దారికానరాని
చీకటిలాంటి బాధొకటి చాలు

ఎన్నో లోతులు చూస్తారు
జీవిత యాత్రలో భాగంగా
వెలుగుల కోసం
ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతుంటారు

బాధ లేని చోట
వెలుగుంటుంది వాస్తవమే
వెలుగున్న ప్రతీ చోట
బాధుంటుందని కూడా తెలుసుకోవాలి