ఆకుపచ్చని వసంతం

సునీత గంగవరపు

9494084576

బతుకును నిర్భయంగా

బతుకుతున్న నేనిపుడు

వైరాగ్య వస్తువును కాదు

ఆశల శిఖరం వైపు

ఆర్తిగా అడుగులేస్తున్న

ఎర్రని సూర్య కిరణాన్ని

గుండె మైదానం నుంచి

బహిష్కరించబడిన

సంఘర్షణా స్మ తులను

మనో నేత్రంతో వీక్షిస్తున్న

మౌన వేదాంతిని

మెత్తటి మనసు పొరల్ని

అవిచ్ఛిన్నంగా

విచ్ఛిన్నం చేస్తూ

అల్లుకుంటున్న

అస్పష్ట యోచనల్ని

పండు వెన్నెల్లో

శుద్ధి చేసుకుంటున్న

ఆకుపచ్చని వసంతాన్ని!

ఆశయాల కుటీరాన్ని!!