నాన్న పచ్చి అబద్ధాల కోరు కవిత్వం

స్వచ్ఛమైన భాష, సంక్లిష్టత లేని వాక్య విన్యాసం, అస్పష్టత అయోమయానికి గురిచెయ్యని భావుకత, నిర్మలమైన మనసు నుండి జాలువారిన మార్మిక కవితా నిర్మాణ దక్షత, ఆత్మ న్యూనత కనిపించని అభివ్యక్తి నవ్యత సురేంద్ర రొడ్డ కవిత్వానికి పరిమళ మద్దింది.

- బిక్కి కృష్ణ

సురేంద్ర రొడ్డ
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
96
ప్రతులకు: 
9491523570