ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయ ప్రయోగాలు

గత 70 సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన రాజకీయ ప్రయోగాలను ఈ పుస్తకం మన ముందుంచుతుంది. ఇందులో పైకి కనిపించే అంశాల పొరలను తొలగించి వాటి నిజ స్వరూపాన్ని వెలికితీస్తుంది. పుస్తకం చిన్నదైనా విశ్లేషణ మాత్రం చిక్కనైనది. కొత్త చూపుతో కొత్త కోణాలను చూపిస్తూ కొత్త ఆలోచనలను రేకెత్తిస్తుంది. రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలలో మౌలికమైన అంశాలను అర్థం చేసుకోడానికి ఉపకరించే ఒక అపురూపమైన విశ్లేషణను ఈ పుస్తకం అందిస్తుంది.
- డా. బి. రమేష్‌ చంద్రబాబు

డి.వి.వి.ఎస్‌. వర్మ
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
70
ప్రతులకు: 
8500678977