కలగన్నది - కనుగొన్నది మొదటి భాగం

నామటుకు నేనూ ఈ స్వంత కథనానికి స్వీయ చరిత్ర అని పేరు పెట్టుకోవటానికి సిగ్గుపడతాను. కనుక నా జీవితంలో కొన్ని విషయాలకు కొంత కాలానికి ఇవి జ్ఞాపకాలనే చెప్పుకుంటాను.

- చెరుకూరి సత్యనారాయణ

చెరుకూరి సత్యనారాయణ జ్ఞాపకాలు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
216
ప్రతులకు: 
9866115655