గణిక కథలు

బండారు విజయ కథలు ప్రస్తుత సామాజిక అవసరాన్ని తీరుస్తున్నాయి. జటిలమైన సమస్యలనూ, పురుషాహంకారాన్ని ఈ కథలలోని పాత్రలు ఎలా ఎదుర్కొన్నాయో అత్యంత సహజంగా చిత్రించారు. సమకాలీన సమాజంలోని స్త్రీల సమస్యలను - ముఖ్యంగా దిగువ మధ్యతరగతి స్త్రీల జీవితాలను నిశితంగా పరిశీలించి సమస్య పరిష్కార దిశగా కథనం సాగించి సమాజానికి దిశా నిర్దేశం చేయటంలో ఆమె కృతకృత్యులయ్యారు.
- డా . విజయభారతి

బండారు విజయ
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
190
ప్రతులకు: 
8801910908