మిస్టర్‌ బాలు నవల

దాదాపు మూడు దశాబ్దాల కిందట సీరియల్‌ గా వచ్చిన నవల ఇపుడు పుస్తకరూపంలో మీ చేతుల్లో ఉంది. ఒకనాటి జీవితం నమాజం, మనుషుల తీరుతెన్నులు తెలుసు కోడానికి ఉపకరించేది సాహిత్యమే ముఖ్యంగా నవల జీవితాన్ని విరాట్‌ రూవంలో తె దర్శింపజేస్తుంది. ఈ కోవలో అడ్జద్‌ రాసిన 'మిష్టర్‌ బాలు అలనాటి జీవితాన్ని చిత్రించే అరుదైన నవల.

- గుడిపాటి

అమ్జద్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
9849787284