సి.పి. బ్రౌన్‌ స్వీయ చరిత్ర జీవిత విశేషాలు

ఒకనాటి బ్రౌన్‌ కషిని 135 ఏళ్ళ తర్వాత మారిన సామాజిక నందర్భంలో మాట్లాడుకోవడం పునర్మూల్యాంకనమే. గురజాడ విశ్వనాథ, శ్రీశ్రీ, చలం, జాషువలను పునర్మూల్యాంకనం చేసుకున్నట్లుగానే మనం ఇవాళ వాళ్లందరికీ చాలా ముందటివాడైన సిపిబ్రౌన్‌ ను కూడా తిరిగి అంచనా కట్టుకోవాలి.
- రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

సంకలనం: వల్లూరు శివప్రసాద్‌
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
48
ప్రతులకు: 
9291530714