బాలకృష్ణ శతకం

వందకి పైగా చెప్పిన పద్యాలలో పిల్లలకు చదువుమీద ఇష్టం కలిగి బడికి వెళ్లేలా చేయటం, పాటల ద్వారా నీతులు తెలుసుకోవటం, క్రమశిక్షణతో పెరగటం , పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వంతో వికసించటం జరుగుతుంది. బాలురను భావి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దటానికి ఇలాంటి శతక పద్యాలు చదివించాలి బాలుర కరదీపిక బాలకష్ణ శతకం.

- ప్రచురణ కర్తలు

జక్కేపల్లి జగ్గకవి
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
40
ప్రతులకు: 
9291530714