వలస భారతం వచన కవితా కావ్యం

అనాలోచితంగా తీసుకునే ఆకస్మిక నిర్ణయాలు ఎన్ని అవస్థలు సృష్టిస్తాయో, పర్యవసానాలు ఎలా వుంటాయో తెలియనంత అమాయకులా పాలకులు? భయమనే సరుకుని పెట్టుబడిగా మార్చుకుని ఎన్ని వికృత చేష్టలకు, విపరీతాలకు పునాదులు వేస్తున్నారో, కరోనాలాంటి వైరస్‌ల ఉధృతికి కార్యకారణ సంబంధంతో ఈ 'వలస భారతం' వచన కావ్యం రచించాను.
- డా|| జి.వి. కృష్ణయ్య

డా|| జి.వి. కృష్ణయ్య
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
56
ప్రతులకు: 
7075957010