ముఖారి కవిత్వం

ఇది రొక్కం కామేశ్వరరావు వెలువ రించిన సరళమైన, స్పష్టమైన, సూటి యైన కవిత్వం. వర్తమాన భారతం ఎదుర్కొంటున్న అనేక ఆటుపోట్లపై ఈ కవితలు ఘోషిస్తాయి. ఈ కవిది ప్రగతివాద, విశాల దృక్పథం. ప్రతి తలపూ జనపక్షం. మొత్తం 29 కవితలు ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకంలో సగభాగంలో గతంలో ఆయన వెలువరించిన అంతర్వీక్షణం కవిత్వ సంపుటిపై సమీక్షలు, స్పందనలు ఉన్నాయి. - సాహితి

రొక్కం కామేశ్వరరావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
114
ప్రతులకు: 
81063 67175