వీరగాథ

ఈ వీరగాథ ఖండకావ్యంలోని కళాఖండికల్లో కవి చేసిన ప్రయోగాలు, చూపిన కొత్తరీతులు గురించి నేను ప్రత్యేకించి పేర్కొనను. వాక్య నిర్మాణంలో చూపించిన కొత్తదనం, పదప్రయోగం పద్యాలకు మేలిమి అందాన్నిస్తే, అడుగడుగునా కనిపించే అలంకారాలు మరింత అందాన్నిచ్చాయి. పద్య కవిత్వ కళ తెలిసిన రాజేశ్వరరావు గారు అచ్చంగా జానుకవి వారసులు. తెలుగువారి వారసత్వపు జీవనలేఖ అయిన పద్యాన్ని సామాన్యులు అసామాన్యగాథలకు కష్టజీవుల పక్షాన్ని వహించేలా ప్రజాపరం చేశారు.
- డా. పత్తిపాక మోహన్‌

మల్లవరపు రాజేశ్వరరావు
వెల: 
రూ 125
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
9989265444