బహుజన బాంధవులు Their lives and times

బహుజన బాంధవులు ఈ సమాజంలో సామాన్యుడిని కేంద్ర బిందువుగా నిలబెట్టారు. కూడు గూడు, గుడ్డకీ దూరమై బతుక్కి భారమై బడుగు జీవులకు బాసటగా నిలిచారు అధోలోకపు సమాజ నిర్మాతలయ్యారు. అజ్ఞానంతో, అవిద్యతో అలమటిస్తూ అంధకారంలో మగ్గిపోయే మామూలు మనుషుల జీవితాల్లో చిరు దీపాలు వెలిగించారు.
- రచయిత

డా. బండి సత్యనారాయణ
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
100
ప్రతులకు: 
8985651731