కులం

ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతి

వైదిక బ్రాహ్మణ సంస్కృతిని ఎదిరించి పోరాడిన చార్వాక, బౌద్ధ, జైన తత్త్వ శాస్త్రాలను ఈ గ్రంథం వివరించింది. అంతేకాక సాంస్కృతిక విప్లవాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిన వీర శైవం, భక్తి కవులు, అంబేద్కర్‌, పూలే, పెరియార్‌ ఉద్యమాలన్నింటిని ఈ గ్రంథం సిద్ధాంత భూమికతో వెలువరించింది. ప్రత్యామ్నాయ జీవన విధానాన్ని, ప్రణాళికని ఈ గ్రంథం మన ముందుంచింది. 

డా|| కత్తి పద్మారావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
182
ప్రతులకు: 
984974169