క్షితిజం

ఈ సంపుటిలో 22 కథలున్నాయి. కథాంశాలూ, ఎన్నుకున్న సన్నివేశాలూ విభిన్నం. చాలా కథల్లో - అదే పేరుతోనో, మరో పేరుతోనో తటస్థపడే వెంకటేశం పాత్రలో రచయిత వ్యక్తిత్వం తొంగిచూస్తుంది. కల్పనలో స్వానుభవాల నేపథ్యం స్పష్టమౌతుంది. కథలే కుటుంబం చుట్టూ తిరిగినా- ఆ కుటుంబంలో మననీ పాత్రని చేస్తాయి. సన్నివేశాలు - కథ మనదే అనిపింపజేస్తాయి.

పెద్దాడ వెంకటేశ్వర్లు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
153
వసుంధర
ప్రతులకు: 
9959478245