అంతర్గానం

నేలవిడిచి సాము చేయకుండా తనకు తెలిసిన సమాజాన్నీ, మనుషుల తత్వాన్నీ వారి జీవన స్థితిగతుల్నీ, అనుభవశాలిగా, లోకాధ్యయనశీలిగా చక్కగా చిత్రించారు గౌరిలక్ష్మి. మనకి బాగా తెలిసిన నవలా వస్తువే మన ఆలోచనల్ని కుదుపుతూ సాగటం ఈ రచనలోని గణ విశేషంగా చెప్పుకోవాలి. మీరూ ఈ నవలా పఠనానందాన్ని పొందండి.   - విహారి

అల్లూరి (పెన్మెత్స) గౌరీలక్ష్మి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
157
ప్రతులకు: 
9948392357