ఆనవాళ్ళు

కవితా సంకలనం
ఈ 'ఆనవాళ్ళు' జ్ఞాపకాల ఆనవాళ్ళు. ఈ జ్ఞాపకాలు బాల్యంలో మనస్సులో ముద్రపడిన పల్లె స్మృతులు. ఇందులో దాదాపు శతార్ధ శతాబ్ది కవులూ, షష్టిలబ్ది పూర్తి కవితలూ ఉన్నాయి. అన్ని కవితలు పల్లె చుట్టూ సంచరించాయి. ఇందరి కవుల వేరు వేరు కవితల సంకలనం కాదు 'ఆనవాళ్ళు' అందరూ పల్లెను మధురంగా స్మరించుకొన్న, గుర్తుంచుకొన్న, గుర్తుకు తెచ్చుకొన్న కవితలే !
 
- కొలకలూరి ఇనాక్‌
లాడె ధనుంజయ
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
128
ప్రతులకు: 
9618241994