పదాల పరిమళాలు విద్యార్థులకు సాహిత్య వ్యాసాలు

''సామెతల గురించి కూడా'' సామెతల్లో వాసకెక్కిన ఊళ్ళు సామెతల్లో వ్యతిరేక పదాలు, మనపండగలు సామెతలు, సామెతల్లో లోకరీతి మొదలైన వ్యాసాలు కూర్చారు. అలాగే ఈ వ్యాసాలలో పొడుపు కథల్ని గురించి, 'పాల మురిపాలు'లో పాలను గురించీ చెప్పలేనన్ని చుక్కలు''లో చుక్కల గురించి, మన కోసం కాగితంలో కాగితం గురించి, ''చేటు చేసే సోమరితనం''తో సోమరితనం గురించి - ఇలా ఎన్నో విషయాలు ''పదాల పరిమళాలలో గుభాళిస్తున్నాయి.
డా|| రెడ్డి రాఘవయ్య
 

రాజా వాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
144
ప్రతులకు: 
27760723