నాగిశెట్టి నానీలు

 సమకాలీన సమాజంలోని క్లిష్ట పరిస్థితులు ఈ నానీల్లో ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. తను పుట్టిన పల్లె, పెరిగిన సమాజం, తనచుట్టూ వున్న స్థితిగతులు ఈ నానీల్లో కన్పిస్తాయి. పల్లెలు, వ్యవసాయం, అవినీతి, ఆడపడుచుల వ్యథలు, ప్రకృతి వినాశనం ఇటువంటి సమస్యలన్నీ కవితా వస్తువులైనాయి. పుట్టి పెరిగిన వాతావరణం బలమైన కవిత్వం రాయడానికి నాగిశెట్టికి తోడ్పడుతోంది.
సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య

 

నాగిశెట్టి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
43