కాలం మరణించింది...! కవిత్వం

ప్రస్తుతం కుప్పలు తెప్పలుగా వ్యక్తిత్వ వికాసం పేరిట వస్తున్న పుస్తకం కాదిది. తెలుగు నేలలో ఉద్భవించిన జీవనసారం. అనుభవాల సాగరం. పేదరికంలో పెరిగినవాడు కష్టాల కొలిమిలో జీవితాన్ని రగిలించుకొన్నవాడు నలుగురి తలలో నాలుకలా నిలిచినవాడు ఎన్నో ప్రతికూల పవనాలకు ఎదురొడ్డి సవాలు విసిరినవాడు జీవితాన్ని జయించిన ఒక విజేత అనుభవాల అంతర్వాహిని... ఈ ''కాలం మరణించింది...''
నూకా రాంప్రసాదరెడ్డి

 

డి. రామచంద్రరాజు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
176