నేలతీపి అజ్ఞాతం కథా రూపకాలు

 

నా కథలు కొన్ని నాటికలుగాను, నాటకాలుగాను నాటకీకరింపబడ్డాయి. అలాంటి వాటిగురించి ఒకసారి చర్చించుకుంటున్న సందర్భంలో సాహిత్య విమర్శకులు, ఎస్వీ యూనివర్శిటీలోని తెలుగు అధ్యయన శాఖలో ఆచార్యులు, మిత్రులు డా|| మేడిపల్లి రవికుమార్‌గారు, అలాంటి నాటికలను వాటి మూలకథలతో బాటుగా ఒక పుస్తకం వేస్తే బాగుంటుందని సూచించారు. వారి సూచన కనుగుణంగానే ఈ పుస్తకం ముద్రించడం జరిగింది. 
డా||.వి.ఆర్‌. రాసాని
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
105
ప్రతులకు: 
9848443610