ప్రలోభం

 

ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం ఎక్కడా కనిపించడం లేదెందుకు? ఎవరికీ భుజాల మీద తలలు ఉన్నట్లు లేదే! తలలకు బదులు టివిలు, సినిమాతెరలు, కంప్యూటర్లు కనిపిస్తున్నాయెందుకు? మనుషుల మధ్య దూరమింత పెరిగిపోయిందేమిటి? ఎదురెదురుగా నిలబడి మాట్లాడుతున్నా మధ్యలో మహాసముద్రాలు కనిపిస్తున్నాయే! అటు చూడండి! ఆ అమ్మాయి ముఖం మీద ఆసిడ్‌పోసి పారిపోతున్నాడు ఎవడో! ఇంతటి గందరగోళంలో సతమతమవుతున్న మనస్సులోంచి ఎగదన్నుకొచ్చింది నవల. 
నాయుని కృష్ణమూర్తి
నాయుని కృష్ణమూర్తి
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
216
ప్రతులకు: 
వియన్నార్‌ బుక్‌వరల్డ్‌