సోమయ్యకు నచ్చిన వ్యాసాలు

 

దాదాపు పుష్కరకాలంలో (2000-2012) వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు అనేక అంశాల పట్ల చాలా లోతుగా, తాత్వికంగా, సృజనాత్మకంగా, రసాత్మకంగా సమాజం పట్ల ప్రేమతో, సాహిత్య, సామాజిక, తాత్విక, చారిత్రక విషయల మీద గొప్ప సమన్వయంతో రాసిన వ్యాసాల సంకలనమే ఈ పుస్తకం.
ప్రచురణ కర్త
సమకాలికజీవితం సమాజం సందర్భం వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు
వెల: 
రూ 250
పేజీలు: 
476
ప్రతులకు: 
9177392903