80 ఏళ్ళ తెలుగు సినిమా ప్రస్థానం

 

'సినిమాని, సాహిత్యాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించే రవిచంద్ర 8 థాబ్దాల తెలుగు సినిమా ప్రయాణంలో వివిధ థలను, ఘట్టాలను పేరెన్నికగన్న మైలురాళ్ళను చారిత్రక కోణంతోనూ, సమకాలీన దృక్పధంతోనూ విశ్లేషించిన తీరుకు నిలువుటద్దం - ఈ 
మామిడి హరికృష్ణ
పొన్నం రవిచంద్ర
వెల: 
రూ 900
పేజీలు: 
334
ప్రతులకు: 
విశాలాంధ్ర