కె.వి.ఆర్‌. సాహిత్య వ్యాసాలు

 

ఈ వ్యాసాలు షుమారుగా మూడు నాలుగు థాబ్దాల కాల వ్యవధిలో రాసినవి. అందువల్ల వ్యాసాల భాషలో, శైలిలో ఒకింత మార్పు కనిపిస్తుంది. తొలిథకు చెందిన వ్యాసాలు కొంత గ్రాంథిక శైలిలో ఉండడం గమనిస్తాం. సాధారణ పాఠకులకు అర్థంగాని సంస్కృత పదాలేకాదు, ఈనాడు వ్యవహారంలో లేని అరుదైన తెలుగు పదాలను కూడా కొన్ని వ్యాసాలలో ప్రయోగించి ఉన్నారు. 
వి. చెంచయ్య
కె.వి.ఆర్‌., శారదాంబ స్మారక కమిటీ
వెల: 
రూ 300
పేజీలు: 
798
ప్రతులకు: 
98490 83137