పుస్తకాన్ని ప్రేమిద్దాం

కవిత

- ప్రభు

ఒక తరం ఆలోచనలన్నీ

కాలపు పొరల్ని తొలుచు కుంటూ వొచ్చి

ఇక్కడి అరల్లో కూర్చొని వేచి ఉంటాయి

మన వెనుక వర్తుల గతంలోని భవిష్యత్తుని

అవి స్పష్టంగా చూస్తుంటాయేమో

మనం వర్తమాన కొసని పట్టుకొని

గతంలోకి జారాలనుకుంటాం

పుస్తకాల్లో సౌందర్యం సముద్ర తీరమంత

కరుణతో పిలుస్తుంటుంది

 

రాయి మీంచి,

ఆకు మీంచి,

లోహం మీంచి

కాగితం మీదకి

నడుస్తూ వచ్చిన ఆలోచన

ప్రోగ్రామ్‌గా మారి డిజిటల్‌ కావొచ్చు గానీ

దేహంలోని చిలకలాగా

పుస్తకంలోని వ్యక్తి ప్రతిఫలించే తరం

మన జోస్యాన్ని పలుకు తుంటాయి.

ఉద్యోగం కోసం,

జ్ఞానం కోసం,

ఆనందం కోసం

గ్రంథాలయం సకలమానవసంబంధాల రూపమై

అద్భుత లౌకిక సౌందర్యంతో

ఇలా నిలిచి ఉంటుంది

 

ఎలక్ట్రానిక్‌ అక్షరాలు సెల్‌ లో ఉన్నా

పుస్తకం చేతుల్ని తాకి

కళ్ళలోకి ప్రవహించి

గుండె ని మీటి

జ్ఞానసౌందర్య రాగాన్ని ఆలాపిస్తుంది

మనం మన తరం వ్యక్తి గా పుస్తకమై ఉండొచ్చు

వ్యక్తి పుస్తకం లోని తరంగా ఉండొచ్చు

 

గ్రంథాలయం భావిని

రూపొందించే వర్తమానం

పుస్తకాన్ని ప్రేమిద్దాం

అది మన్ని ఉద్యోగి చేస్తుంది

రసహ దయిని చేస్తుంది

తాత్త్వికుణ్ణి చేస్తుంది

విప్లవ కారుణ్ణి చేస్తుంది

విధ్వంసం చేస్తుంది

నిర్మాణం చేస్తుంది

అనేక మంటల్లో పుటం పెట్టి

మనిషిని చేస్తుంది