వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన...

బోధనా మాధ్యమంగా మాతృభాష

ఉండాలనేది నా కచ్చితమైన అభిప్రాయం

''విద్యావ్యాప్తికి పరిశ్రమించడమే విద్యాలయాల కర్తవ్యం. విద్యాలయాల్లో బోధనా మాధ్యమంగా మాతృభాషను స్వీకరిస్తే తప్ప ఈ లక్ష్యం నెరవేరదని నా కచ్చితమైన అభిప్రాయం''

(డా|| బాబాసాహెబ్‌ అంబేద్కర్‌ రైటింగ్స్‌ అండ్‌ స్పీచెస్‌. వాల్యూమ్‌ 2, పేజి 312)