మానని గాయాల సెగ

కవిత

- సునీత గంగవరపు - 9494084576

కొమ్మ మీద నుంచి

పువ్వు రాలిపడినంత సహజంగా

పొడవుముక్కు పిట్ట

తన చిట్టి రెక్కలు విప్పార్చి

ఆకాశానికెగిరినంత అందంగా

నాకు..ఓడిపోవాలనుంది


పాదాల కింద పాకుతున్న క్షణాలు

ముళ్ల పొదలుగా మొలుస్తున్నపుడు

మానని గాయాల సెగ

మది మొదళ్లకు చేరి

మ దువైన వేర్లను కాల్చివేస్తున్నపుడు..


బతుకు దారుల వెంట

మెత్తని పరామర్శలకు బదులు

వెగటు వాసనలు వీస్తున్నపుడు

నా నుంచి నేను దూరమై

నల్లని చీకటిరాత్రుల్లోకి జారిపోయినపుడు

నాకు..ఓడిపోవాలనుంటుంది!

నా ప్రతి కదలికకు ముందు వెనుకా

ఆత్మీయంగా కాచుకుని కూచున్న

ఓటమికి గెలుపునిస్తూ..

కన్నుల్లోని అశ బిందువుల

ఆనవాళ్లను

మనసు పాత్ర లోనికి వొంపుకొని


గెలుపుకు అందనంత దూరానికి పరుగెత్తి

అందరూ అసహ్యించుకునే

ఓటమి ఒడిలో తలవాల్చి

నిశ్చింతగా..నిస్సందేహంగా

నాకు ఓడిపోవాలనుంది


ఓటమి అంటే..

నేను ప్రేమించిన జీవితం

దక్కకపోవడమే కాదు..

నన్ను ప్రేమించే మ త్యువుతో

ప్రేమలో పడడం..!