నేలతల్లి ఆలోచనలో పడింది

కవిత 

- కర్లపాలెం హనుమంతరావు918142283676

బువ్వ పెట్టే అవ్వ
గుక్క తడపకపోగా
అడపా దడపా
ఉప్పు నీటిలో కురిసి
ఆమ్మి కన్నీటిని కవ్విస్తున్నవి
అదేమని అడిగితే
ఆకాశం ఆదేశం ఇదేనని
గర్జిస్తున్నవి కర్రిమబ్బులు !

అందుకే..
స్వేదగీతాన్ని
ఆవిరి పల్లవిలో
అందాయని ముందే
నేరుగా ఆలపించి
దయాపూరిత నీలిమేఘాలు
నాలుగు యాచించుకుందామని
ఆవని ఆశారాగాన్ని పంపించింది!

రెక్కలు విప్పి ఎగిరొచ్చే
శ్రామిక చైతన్యగీతి చరణాలు
అలసట తీరే
కొత్త సాంత్వనరాగమేదీ
నీ రంధ్రం దగ్గరా శూన్యమేనని
ఉత్తుత్తి ఉరుములూ
పిడుగులూ.. తుప్పర్లు తప్పించి
కుండపోతగా అమతం కురిపించే
అధికారం
ఆకాశం అధీనంలోనూ లేదన్న
గుట్టు ఆలస్యంగా బైటపడిపోయింది

ఎవరో వస్తారని .. ఏదో చేస్తారని
ఎదురు చూడడం .. మోసపోవడం
ఎన్నోసారి ఇదన్న
ఆలోచనలో పడింది
నేలతల్లి ముఖం
బీడు పడిన పొలంలా
పాలిపోయింది