వేదగిరి రాంబాబు

 

ఏర్చికూర్చిన కథానికల పూలగుత్తే మనచేతిలో ఉన్న ఈ పుస్తకం. దీనిలోని ఒక్కొక్క కథానికా పుష్పం సహజ సుందర శిల్పవికాస రూపం. ఒక్కొక్క కథానికా వస్తువు సమకాలిక సామాజిక / వైయక్తిక సంక్లిష్టతా వలయంలో నుంచి లాగి మానవ జీవన శకలంగా రూపు గట్టించినది. ఈ విధంగా వస్తు శిల్పకళాకృతులను దాల్చిన ఈ కథానికలు ఈనాటి సమాజానికి అత్యంతావశ్యక మయినవి. 
పోరంకి దక్షిణామూర్తి
కథానికలు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
134
ప్రతులకు: 
ప్రముఖ పుస్తకాల షాపులు