తెలుగు కథానికకు వందేళ్ళు

 

ఆయా జిల్లాలలోని రచయిత(త్రు)లు, విమర్శకులు, సాహిత్యాభిమానులందరూ ఈ సదస్సులలో పాల్గొన్నారు. కథానికల గురించి విరివిగా చర్చలు సాగాయి. అంతటితో ఊరుకోకుండా ప్రతిజిల్లాలోనూ - ఆ జిల్లాలో వందేళ్ళ కథానిక మీద పోటీలు పెట్టాను. అలా పోటీలు పెట్టడం వల్ల చాలామంది ఆ జిల్లాల కథానికా పరిణామాన్ని ఆలోచిస్తారని బహుమతిగా ఇవ్వడమే కాకుండా, వాటన్నింటినీ కలిపి ఇప్పుడు సంకలనంగా తెస్తున్నాం.
ప్రచురణ కర్త
డా|| వేదగిరి రాంబాబు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
174
ప్రతులకు: 
9391343916