నేస్తం! నన్ను మన్నించు....( కథలు)

ఇది వారి రెండవ కథా సంకలనం. సమాజంలోని కొన్ని కోణాలను చూపే దర్పణం. కథలకి ప్రాధమిక అవసరం - చదివించగలగడం. అది ఈ కథలలో కొంతవరకు వుంది. భాష బాగుంది సజీవంగా... సులభంగా అర్ధమయ్యేలా! చిరుమాండలీకంతో. కాని కథలలోని పాయింటుని శక్తివంతంగా ప్రదర్శించగలిగితే చదివించే గుణం మరింత పెరుగుతుంది.
ఇచ్చాపురపు రామచంద్రం

 

డా|| వాడపల్లి శ్రీరామమూర్తి
పేజీలు: 
56
ప్రతులకు: 
9440584343