'కవేరా' రెక్కలు

 

ఇప్పుడు కట్టా వెంకటేశ్వరరావు (సంక్షిప్తనామం 'కవేరా') రెక్కలు ప్రచురిస్తున్నాడు. ఇంతకు ముందు కథలూ, వ్యాసాలూ, నవలలూ, కవితలూ రాసిన 'కవేరా' ఇప్పుడు రెక్కలు రాశారు. ఈ రెక్కలులో చాలా వరకు, సుగుమ్‌బాబు పంథాలోనే జీవన తాత్విక ఆలోచనలు ప్రధానంగా రాశారు. 
- అద్దేపల్లి రామమోహన్‌రావు
కట్టా వెంకటేశ్వరరావు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
44
ప్రతులకు: 
8096615202