దేవరగట్టు (కథ)

 

''ఖచ్చితంగా... ఖచ్చితంగా మానవజాతి హింస అనే సంకెళ్ళలో వుంది. దాని విముక్తికై చేసే పోరాటాలే యుద్ధాలూ వుద్యమాలూ, ఆరాచకాలూ అన్నీ... మనలాంటి దేశంలో అయితే ఆ విముక్తి పెద్ద పోరాటాల వైపు పోనీకుండా చేసి, చిన్న చిన్నగా ఆపేసేవే దేవరగట్టు లాంటివి''
- స్ఫూర్తి ప్రచురణకర్తలు
జి. వెంకటకృష్ణ
పేజీలు: 
24
ప్రతులకు: 
8985034894