కొర్రాయి కవిత్వం

భాషలో, భావంలో కొత్తదనం, సూటిదనం, స్పష్టత వున్నాయి. వస్తువులో వైవిధ్యం, వ్యక్తీకరణలో సారళ్యం మిళితమై రాములు కవిత్వాన్ని

 పాఠకులకు సుబోధకం చేశాయి. అందువల్లనే ఈ కవిత్వం మరింత మంది పాఠకులకు చేరువ అవుతుంది. తమ లోలోపలి ప్రపంచాలని శుభ్రం చేసుకోడానికి తోడ్పడుతుంది. 
గుడిపాటి
డా|| దామెర రాములు
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
192
ప్రతులకు: 
09866422494