జీవన చిత్రాలు (వచన కవిత్వం)

 మనుష్యుల మధ్య ఉన్న బంధాలు, అనుబంధాలు, ప్రకృతితో సహజీవనం, జీవితంలో భాగమైన చెట్లు చేమ.. తన గురించి తాను, తన ఆలోచనలు... అన్నింటిని అందరితో పంచుకోవాలన్న తపన చిదంబరం చిన్న పదాల్లో కన్పిస్తుంది. మనస్సుకు ఆలోచనలను, ఆవేదనను, ఆనందాన్ని కలిగించే చిన్న ''సంక్షిప్తాలు'' ఇవి.
డా|| విష్ణు వందనా దేవి

కూర చిదంబరం
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
45
ప్రతులకు: 
984878430