గురజాడ దర్బార్‌ (ఆధునిక సాహితీ రూపం)

 ఈ రూపక ప్రణాళిక రాళ్ళబండివారిదే. ''మీరు రాయగలరు'' అని ప్రోత్సహించినదీ వారే. ఈ రూపకం విజయనగరంలో, హైదరాబాద్‌ రవీంద్రభారతిలో ప్రదర్శించినప్పుడు లభించిన ప్రశంసలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ఇవన్నీ కవితాప్రసాద్‌కే చెందుతాయి. ఇటీవల ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలలో ప్రదర్శించినప్పుడు కూడా మెప్పు పొందింది.
 ద్వా.నా. శాస్త్రి

ద్వా.నా. శాస్త్రి
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
32
ప్రతులకు: 
040-27426666