ఆత్మ ని'వేదన' ( కవితా సంపుటి )

ఈ సంపుటిలోని కవితలను పరిశీలిస్తే శ్రీమతి నిర్మల కవితా ప్రతిభ క్రమక్రమంగా అంతర్ముఖీనంగా పరిణమిస్తున్న విషయం తెలిసిపోతుంది. చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తూనే అంతరంగం పొరల్లోకి తొంగి చూసే తాత్విక దృక్పథం శ్రీమతి నిర్మలకు అలవడింది.  
సినారె

ఆత్మీయ నిర్మల (లక్కరాజు)
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
115
ప్రతులకు: 
9949299618