మృత్యుమోహనం

''మృత్యుమోహనం'' కావ్యంలో శ్రీలత మరణం గురించిన ఆలోచనలు మన ముందుంచారు. జీవితాన్ని గురించి అందరూ ఆలోచిస్తారు మరణం గురించి ఆలోచించటమే అపూర్వం. అసలిలాఆలోచించడానికి కూడా ఆత్మబలం వుండాలి. ఎవరో అన్నట్టు ''జీవితంపై మనకున్న అభిప్రాయం మరణంపై ఉన్న అభిప్రాయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది'' నిజమే శ్రీలత స్థితప్రజ్ఞత్వానికి ఈ కావ్యం మచ్చుతునక.

డా|| ద్వా.నా. శాస్త్రి

డా|| శ్రీలత
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
104
ప్రతులకు: 
040-27678430