ధమ్మపదం

 స్వీయవాదాలకు అనుగుణంగా మూలార్ధాన్ని సమన్వయం చేసిన వారు కూడా ఉన్నారు. కాని వీరందరికి భిన్నంగా సుగమ్‌బాబు ధమ్మపదాన్ని సరళ సుబోధకంగాను ధారాశోభితంగానూ, బుద్ధుని అంతరంగం మనముందు చక్కగా ఆవిష్కరింపబడే విధంగానూ కవిత్వీకరించారు.
ఆచార్యమబిసన చెన్నప్ప

సుగమ్‌బాబు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
123
ప్రతులకు: 
8096615202