కథాకాశం

2006 నుంచీ 2012 దాకా స్వామి రచించి ప్రచురించిన పదమూడు పెద్ద కథలు, మరో ఆరు మినీ కథలనొచ్చేమో, అవీ వెరసి పంధోమ్మిది కథల తాజా సంపుటి ఇది. రచయితగా స్వామిపరిణామక్రమాన్ని తెలియచేసే కథలివి. ఏ కథకుడి రచనయినా దేశ కాలాదులను చిత్రిస్తుంది కాబట్టి ఆ మేరకు 2006-2012 మధ్య వచ్చిన మార్పులు కూడా ఇతివృత్త పరిమితులకు లోబడి స్వామి ఈ కథల్లో చిత్రించారని గమనిస్తాము.
రామతీర్థ

ఎల్‌.ఆర్‌. స్వామి
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
112
ప్రతులకు: 
040-27678430