స్త్రీ అక్షరాలు శిలాక్షరాలు వ్యక్తిత్వ వికాస పురోగమనం

భా షలు, ప్రాంతాలు, సంస్మృతులు వేరైనా అందరూ కొన్ని మౌలిక సూత్రాలను అనుసరించి రచనలు చేసినవారే, చేస్తున్నవారే. ఒక విశాల ప్రాతిపదిక మీద, భారతీయ జీవన ఔన్నత్యాన్ని, ప్రపంచానికి చాటిచెబుతున్నవారే. విభిన్న పార్శ్వాల నుంచి జాతీయ సమైక్యతకు దోహదం చేస్తున్నవారే. వ్యక్తిత్వ వికాస పురోగమనం భారతీయ రచయిత్రుల విజయ కేతనం
ప్రచురణకర్త

 

 

 

 

దేవరాజు మహారాజు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
150
ప్రతులకు: 
9908633949