మౌన ధీర...

కవిత

- వాణి - 9441345651

నాది ఆభిజాత్యాల

ఇనుప కచ్చడాలు తొలగి

స్వతంత్ర కిరణాల వెలుగు రేఖలు

చిలకలై ఎగిరాయి

స్వేచ్చా  పావురాల రెక్కలు తొడిగి  దిక్కులన్నీ తిరిగొచ్చేలోగా

నిరంకుశ నిర్బంధ తెరలేవో రగిలి

నిరాశ ముసుగులలో నలిగి

పెల్లుబికిన అసమాన భావజాల

చీకట్లను మరల చీల్చుకుంటూ

ఎలుగెత్తిందో గళం

దురాచారాల  దుర్గంధ మాలిన్యాన్ని

మౌఢ్య వాదాల ముసుగుల్ని

తొలగించడానికి

తార్కికవాద తిరస్కార

సమర శంఖం పూరించి

కదిలిందో పాదం..

కాలిబాట పొడవునా చిమ్మిన

నెత్తుటి చారికల జాడల్లో

తరాలన్నీ తరలి రాగల

వినూత్న సంకల్పానికి

ఋత్విజులమనే సందేశమే

నవ సమాజ ప్రణవగీతం

అవిద్య అజ్ఞానాలకు చరమగీతం

'మా' నవ చైతన్య యుగళగీతం